VROEGE KEUZE.

De bloesems wasemen den Heere,
De bloesems van uw lentetijd;
En alles, lieve, wat gij zijt,
Dat wilt gij wezen Hem ter eere;
Hem wordt uw frisch ontloken kracht
Hem iedre gave toegebracht.

Gij hebt, te midden van de rozen
En leliŽn der blijdste jeugd,
Des hemels englen vroeg verheugd;
Gij, vroeg het beste deel gekozen;
Dat eene, dat geen tweede duldt
En ít hart geheel, of niet vervult.

Voor andre goden is daar plaatse,
Noch tijd, noch lust tot dienst of eer;
Gij buigt u slechts voor …ťnen neer;
Hij is uw Eerste. Hij uw Laatste;
Die Heiland, die uw Heiland werd
Moest immers Heer zijn van uw hart?

Is ít last, met lust de wet te ontvangen,
Van een, die ons door welda‚n bindt?
Is ít deugd, te minnen die ons mint?
Is ít dienst, zijn. redder aan te hangen?
Is ít veel, indien men trouw bewust
Aan die ons van zijn tafel spijst?

Dus voelde uw hart. Hoe zou ít bevroeden
Dat heel de wereld, die daar jaagt
Naar ijdelheden, u beklaagt?
Hoe zou uw kalme ziel vermoeden
Dat zij ten doel staat aan ít verwijt
Van zich te foltren vůůr den tijd?

Te foltren? Zie die rustige oogen
Dat effen voorhoofd, zoo gij dart,
Beluister ít kloppen van dit hart,
En, wereld! schaam u voor die logen!
Hij, wien dat hart is toegewijd,
Is zachter meester dan gu zijt.

Ons oog slaat u met eerbied gade
En dank, den Heere toegebracht,
Innemend toonbeeld van de kracht
Van zijn vroegtijdige genade!
De Heer, die u zoo vroeg verkoor,
Heeft groote dingen met u voor.

Wat zult gij? Lang zijn liefde loven
Op aarde, of ras bij Hem omhoog?
Lang hier een licht zijn voor ons oog
Of haast een flonkerster daarboven?
Nog velen toedoen door uw stem,
Of vroeg vergaderd zijn tot Hem?

Gij vraagt het niet. Gij wilt niet vragen,
Maar wacbten; volgen, niet voorzien.
De wil des Heeren zal geschiÍn;
Uw oog is op zijn hand geslagen.
Die op den weg des Heeren reist,
Weet altoos tijdig wat Hij eischt.

Zoo maar uw ziel uws Heilands leere
In leven en in dood versierí,
ít Is u genoeg. Gij zegt: Zie hier
De jonge dienstmaagd van den Heere!
Haar overkome naar zijn wil!
Haar ziel is in haar binnenst stil.


Ingezonden op: 19 July 2001