EEN NEDERLANDSCH LIED.

O Nederland, mijn Vaderland!
Hoe fier staat, aan uw roemrijk strand,
De aloude leeuwbanier geplant,
Door Belg, noch Frank, noch Brit te rooven,
Hoe sierlijk prijkt, op t spits der lans,
De onschendbre hoed des vrijen mans,
Omslingerd met een lauwerkrans
Oranje Boven!

O Nederland, mijn Vaderland!
E naam. n roem, n eendrachtsband
Omsnoert uw burgers hand aan hand,
Bij vrije vaart en volle schooven:
Hollandia, Zelandia,
Met Frisia, Brabantia,
Sticht, Oversticht en Gelria
Oranje Boven!

O dierbaar erf, gehaald uit zee!
Wat vijand dreige aan grens of ree,
Gij kent de spreuk: JE MAINTIENDRAI,
Den moed door tijd noch lot te dooven,
t Bloed, dat zoo dikwijls heeft gevloeid,
Dat voor uw eer en vrijheid gloeit,
En gaarne uw laatste schans besproeit
Oranje Boven!

O Nederland, mijn Vaderland!
Doe Nassaus oud verbond gestand,
En stel uw lot in Godes hand,
Wien, als de vaadren, t kroost moet loven;
Blijf trouwen edel, vroed en vroom,
Rust waakzaam, zonder blaam of schroom,
Bij uw Oranje- en Vrijheids-boom
Oranje Boven!

s Konings Verjaardag.


Ingezonden op: 19 July 2001