PO L E M I E K.

k Stem toe, niet ieder menschenkind
Is muzikaal geboren;
Maar krijgsmuziek, mijn beste vrind!
Is kost voor aller ooren.
Maak staat op d allerhoogsten dank
Voor turksche trom en bekkenklank.


Ingezonden op: 19 July 2001