DRIE STEMMEN.

Sound. sound the clarion, fill the fife!
To all the sensual world proclaim —
One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name.

WALTER SCOTT.
EERSTE STEM.

Klinkt Op, trompetten! Roffel, trom!
Verkondigt aan een zinlijke aarde:
Geen leeftijd, gaat hij roemloos om,
Heeft bij een uur van glorie waarde.

TWEEDE STEM.

Een uur, geliefde! aan uwe zij,
Daar ’k in uw hemelsch oog mag turen,
Gaat als een oogenblik voorbij
En Moest, dit wenschte ik, eeuwig duren.

DERDE STEM.

Een oogenblik met u, o Heer!
Dat uw gemeenschap geeft te smaken,
„Ιιn uur is in uw Huis mij meer
„Dan duizend, daar ik u ontbeer;”
Gij kunt alleen gelukkig maken;
Gij zijt mijn kracht, mijn lust, mijn eer!

EERSTE STEM.

’t Is schoon voor ’t Vaderland te sneven —

DERDE STEM.

Verzekerd van zijn eeuwig lot!

TWEEDE STEM.

’t Is zoet, voor die men mint te leven —

DERDE STEM.

Waar men tezamen leeft voor God.


Ingezonden op: 19 July 2001