WAAR IS UW HART.

Waar is uw hart, waar ie uw hart,
Waar is uw hart, mijn naaste?
Omringd van ís levens weelde en smart,
Verhaal mij, waar gij ít plaatste?

Hebt gij ít verslingerd en verstrooid,
Op ít breede pad der Zonde?
Ik dacht niet dat zij ooit of ooit
Dien schat vergoeden konde.

Hebt gij ít verloren in ít gedrang
Van duizend IJdelheden?
Mocht elke dwaasheid sedert lang
ít Verneedren en vertreden?

Of doet gij u op ít Leed te goed,
Met jammírend zelfbehagen?
Verdrinkt gij ít in een tranenvloed,
Bij krachtverterend klagen?

Of speelt gij trouw den sterken held,
En toont uw moed bijzonder,
En houdt het, met barbaarsch geweld,
Uit louter hoogmoed onder?

Of wel, bekommert ge u niet veel,
Wat van uw hart moog komen,
Zoo maar van ít wereldsch goed een deel
U rijklijk toe blijft stroomen?

Zoo dwaas niet, o mijn Broeder! tart
Geen stem van God daarbinnen!
Zij roept: ĄMijn zoon! geef HIJ uw hart;
Gij zult een hemel winnen.Ē


Ingezonden op: 19 July 2001