FEESTZANG,

gezongen op het Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest, gehouden te Heiloo, den 22 Juni 1870

Alle heuvílen, alle dalen
Loven ís Heeren liefde en macht;
Waar de zon verspreidt haar stralen,
Waar de maan verlicht den nacht,
Waar geen dauw of regen falen,
Waar een bloeiende aarde lacht;
Alle heuvílen, alle dalen,
Loven ís Heeren liefde en macht.

Alle kusten, alle stranden
Prijzen Christus, onzen Heer;
Waar zijn heilgezanten landden
Met zijn kruis- en vredeleer;
Waar zijn liefde deed ontbranden
Dankbre harten tot zijn eer.
Alle kusten, Alle stranden
Prijzen Christus, onzen Heer.

Vrede en zegen, vrede en zegen,
Kroost der Vaadren! over ít oord,
Waar hun heidensch offerplegen
Door uw Heiland werd gestoord;
Waar de ruwste kreten zwegen
Voor den klank van ít zachtste woord!
Vrede en zegen, vrede en zegen,
Vrede en zegen zij dit oord!

Blinkt in ít zonlicht, Hollands duinen!
Hollands beemden, Hollands bosch!
Ruischt haar ít loflied, hoogste kruinen!
Met uw groenen bladerdos;
Bloem en vrucht van Hollands tuinen,
Spreekt ons van de Liefde Gods!
Blinkt in ít zonlicht, Hollands duinen!
Hollands beemden, Hollands bosch!

Klaarder zon is nooit gerezen,
Hooger boom nooit opgegaan,
Rijker bloemhof nooit geprezen,
Schooner vrucht lacht niemand aan,
Dan die u bekend mag wezen,
Sinds gij ít Godswoord hebt verstaan!
Klaarder zon is nooit gerezen,
Hooger boom nooit opgegaan!

ZON DES HEILS, verlicht Alle oogen!
GODSBOOM, sprei uw takken wijd!
Al gij Vooglen, komt gevlogen,
Waar gij vrij en veilig zijt!
HEILAND, door uw alvermogen,
Bloei heel de aarde in God verblijd!
ZON DES HEILS, verlicht alle oogen!
GODSBOOM, sprei uw takken wijd.


Ingezonden op: 19 July 2001