SANCTUM SANCTORUM.

Er is een heiligdom van t hart;
Ontziet het, stervelingen!
Daar woont geweten en gevoel,
Bewustheid van een hooger doel,
En drang naar beter dingen.

Daar zetelt zekerheid van God
En onverderllijk leven,
Daar plichtsbesef, erkentenis
Van al wat goed en godlijk is,
En waar geluk kan geven.

Daar gaan de kostlijke offers op;
Gebeden, zuchten, tranen,
Die zich zoo stil en ongemerkt,
Door al wat om hen woelt en werkt,
Een weg naar boven banen.

De lamp, die daar voor t outer hangt,
Is door God zelf ontsteken.
O, laat de reine vlam met rust!
Want waar haar licht is uitgebluscht,
Gaat alle licht ontbreken.


Ingezonden op: 19 July 2001