DEN HEERE DE VEER,

TE AMSTERDAM.

In antwoord op zijn vereerende uitnoodiging tot medewerking aan het voorgenomen „IJsnommer” van „Eigen Haard.”

’k Had gaarne tot dit werk het mijne toegebracht.
Maar ’t was vergeefs getracht,
En moeite en tijd. verloren:
De Zangberg was te glad, de Hengstebron bevroren!
Hoe treurig ook, ik dacht:
Ziedaar ten minste stof voor dichterlijke klacht —
Nu is de dooi gekomen,
En heeft me ook die benomen.

Utrecht, 30 Dec. 1879.

Ingezonden op: 19 July 2001