OPVOEDING.

Wat zoekt gij voor uw kindren? Veiligheid,
Zooals op aard geen’ mensch is weggeleid ?
Afsnijding van verzoeking en gevaren,
In stilte werkzaam en alom verspreid ?
Neen! Zoek hun wijsheid, kracht, zelfstandigheid,
En leer hen zich te wachten en te waren.
Bestel hun moed en waapnen, tegenwicht,
Gevoel van verantwoordlijkheid en plicht,
En prent hen in, het oog dat, altijd open,
Ook voor hun welzijn waakt, gelijk zij hopen,
Als ’t ALZIEND oog te ontzien! — Waar dit niet baat,
Baat niets, en wat. gij anders aanvangt, schaadt.
Een dwaas houdt, als besmettingen regeeren,
Zijn deur en vensters dicht om ze af te weren,
En (wanende dat hij zijn kroost behoedt)
Vergiftigt, door vervuilde lucht, hun ’t bloed.
De wijze zorgt voor lucht, geregeld leven,
Goed voedsel, en een onbezwaard gemoed —
De rest blijft biddende in Gods hand gegeven.


Ingezonden op: 19 July 2001