ET POEMA NASCITUR.

Wat ’s een Gedicht? — Kunstminnaars, spitst uw ooren!
Kunstkunde spreekt van haar verheven stoel:
„Poëtische gedachten en gevoel,
Waarvoor de kunstnaarsziel den vorm heeft uitgekoren,
Die schoonst was en het dienstigt tot zijn doel.” —
’t Klinkt fraai; maar laat ons ook den Dichter zelven hooren!
„Neen,” zegt hij, „zoo is ’t niet, indien ’k er iets van weet.
’t Gezield gedicht wordt als gedicht geboren;
De vorm? — zij is het lichaam, niet een kleed.”


Ingezonden op: 19 July 2001