STICHTING.

Het was een hooge feestdag
                Voor t vrome christendom;
De klokken luidden plechtig
                En noodigden ten dom.
De dom was hoog en statig,
                Het orgel diep van klank;
Na ernstige gebeden,
                Kwam zielvol psalmgezang;
De preek was goed en krachtig 
                Maar ik werd meer gesticht
                Door uw devoot gezicht.
Daar zat gij, stil en zedig,
                En sloegt den blik omhoog,
De handen saamgevouwen,
                Een grooten traan in t oog.
Dat Ootmoed en Vertrouwen
                Die meerder zijn dan schijn,
Op aarde zijn te aanschouwen,
                Op aarde t schoonste zijn,
Dat de eelste vrucht der Vroomheid
                In Eenvoud wordt gekweekt.
Dat hebt gij mij stilzwijgend
                Door uw gelaat gepreekt.
Dat reine Zielevrede
                Bij menschen wonen kan,
Daar zong uw helder voorhoofd
                Den Heer een loflied van.
Dat God de blijdste Hope
                Aan zacht Geduld verbond.
Dien zegen sprak het lachjen.
                Om uw gesloten mond.
Ik zou niet durven zweren
                Dat gij geluisterd hadt,
                Maar zag dat gij aanbadt.

Ingezonden op: 19 July 2001