WERELDWIJSHEID.

Spreek als de meesten,
Denk als de minsten;
Zwijg met een wijs gezicht;
Houd beide uw oogen
Strak op den hoogen
Weerhaan des tijds gericht;
Weet u te voegen
Naar elks genoegen,
Mits ge er wat loons uit perst;
Onnoozel kijken,
Geduldig wijken,
Brengt u bet verst;
Zorg te vermijden
Dat ze u benijden,
Indien gij vast wilt staan,
En bij de lieden
Eens Aristiden
Noodlot ontgaan.


Ingezonden op: 19 July 2001