EENS MENSCHEN HART.

Eens menschen hart is een nauwluistrend instrument.
Het laat zich menig toon, die lieflijk klinkt, ontrukken,
Zoo t maar bespeeld wordt door een meester, die het ken\
Die t lief heeft, die zijn snaren weet te drukken
Naar aard en eisch, met vingren vol gevoel;
Maar dat maar al te vaak in handen valt van krukken,
Van broddlaars, die met een eerzuchtig doel
Het wagen aan hun dolle meesterstukken,
En dan t noodwendige mislukken
Zichzelf niet wijten, maar aan t speeltuig, dat, o smart!
Voor lang ontstemd, misschien voor goed bedorven werd.


Ingezonden op: 19 July 2001