EEN NIEUW LIED,

OP EEN OUD REFEREIN
VOOR

HET NIEUWE JAAR.

Het Oude Jaar is in het niet verzonken
God geeft een nieuw: gij zaagt zijn morgenlicht;
Met nieuwe kracht heeft u de slaap beschonken;
Ontwaak dan nu, sta op, en doe uw plicht!
Dank God! Gij hebt het menigmaal vergeten
Of flauw gedaan, en later weer geklaagd.
Bid God! Hij wil uw Vader zijn geheeten,
Maar eischt van u dat ge u als kind gedraagt.
ít Oude is voorbij, het Nieuwe is daar;
Leg af het kwaad; doe goed in ít Nieuwe Jaar.

Geef eer dien God, die tegen ít kwaad beveiligt,
Die goed leert doen en ít booze hart herschept.
Het woord en daad zij voorts zijn Naam geheiligd.
Hij weet hoe vaak gij dien ont-heiligd hebt.
Hij bouwt zijn Rijk; gij, bid dat het moog komen!
Bouw meÍ met God, en dien hem van uw goed!
Wat Gij hem geeft, is uit het Zijní genomen;
Onthoudt gij ít hem: het brandt u op ít gemoed.
ít Oude is voorbij, het Nieuwe is daar;
Leg af het kwaad: doe goed in ít Nieuwe Jaar.

Gods Wil geschiedt; zijn Raad moet zich voltrekken;
Buig voor dien wil in alles wat hij brengt!
Door lief en leed zal ít al ten zegen strekken
Voor wiens geloof zijn liefde niet verdenkt.
Hij geeft hij neemt; in geven en ontnemen
Is hij de God, wiens hand zich nooit vergist.
Wacht, wacht uw ziel voor vragen of bevremen!
Reeds veel te veel heeft zij met God getwist.
ít Oude is voorbij, het Nieuwe is daar;
Leg af het kwaad; doe goed in ít Nieuwe Jaar.

God zal voorzien; zijn trouwe hand zal zorgen;
Wees slechts tevreÍn met uw bescheiden deel!
Bekommer u niet om den dag van morgen;
Maar bid en werk en kies ít genoeg voor ít veel!
Wees goed, als God, en toon, als hij, erbarmen
Voor al wat lijdt en zwak is, kleen of krank;
Gedenk den wees, der weduw, en den armen;
Strooi uit en deel, en vraag naar loon noch dank!
ít Oude is voorbij, het Nieuwe is daar;
Leg af het kwaad; doe goed in ít Nieuwe Jaar.

Gij wenscht dat God uw zonden moog vergeven:
Ontveins dan niet, belijd, betreur uw schuld!
Vergeef ook gij, die tegen u misdreven;
Laat los, geef toe, verdraag en toon geduld!
Geen dag, waarin Gods gunst u toe mocht stralen,
Geen zon, die u verkwikt heeft door haar gloed,
Moet in dit jaar voor u ter kimme dalen,
Of, was er toorn, hij week uit uw gemoed.
ít Oude is voorbij, het Nieuwe is daar;
Leg af het kwaad; doe goed in ít Nieuwe Jaar!

Het kwaad besmet; de wereld spreidt haar strikken;
Mistrouw uw hart; het is niet wat het lijkt;
De booze werkt door vleien en verschrikken;
Bid God dat ge in verzoeking niet bezwijkt!
Zijne is de kracht, niet uwe; Hem zij de eere,
Zoo ge in den strijd manhaftig weerstand doet;
Leef wat gij leeft in ít Nieuwe Jaar den Heere,
En sterf in Hem, indien gij sterven moet!
ít Oude is voorbij, het Nieuwe is daar;
Leg af het kwaad; wees goed in ít Nieuwe Jaar.


Ingezonden op: 19 July 2001