AAN DR. J. I. DOEDES

Vijfentwintig jaar Hoogleeraar In de Godgeleerdheid.

MIHI CONSTAT.

Het schrander brein, dat vijfentwintig jaren
De Hoogeschool versierd heeft in het Sticht,
 De wetenschap beschenen met zijn licht,
En, als die School, door ’t helderst schriftverklaren
De Kerke Gods gediend heeft en gesticht;
Den Vriend sinds lang, dien God nog lang moog sparen
Bij de oude kracht,breng ik mijn hulde en dicht;
Nog „staat hem vast” hetgeen hem vast deed staan,
Sinds hij het pad der eere is opgegaan.

22 Juni 1884.

Ingezonden op: 19 July 2001