HET BARKSCHIP „NICOLAAS BEETS”

UITGEZEILD 18 MAART 1885.

Zeil uit, mijn naamgenoot! Kies zee, doorklief de baren,
Kanaal, Biscaaische Golf, Atlantisch’ Oceaan,
Om voorts, met ruimen zwaai het Kaapland omgevaren,
Den breeden waterweg naar d’ Oosten op te gaan!
Groet England, groet de Kaap, waar dierbre vrienden wonen,
Groet met een dubblen groet het woongewest mijns zonen,
Heel de Eilandzee, waar zooveel harten voor mij slaan;
En als gij ’t anker tot den wedertocht zult lichten,
Den boeg naar ’t Vaderland en uw bevrachters richten,
Breng goede tijdingen en rijke lading aan.


Ingezonden op: 19 July 2001