VOOR DE ZWAKKEN.

Aanbidt de kracht en t ruw geweld,
Gij wijzen onzer dagen!
De wereld zij u t oorlogsveld,
Waar slechts de sterken slagen;
Uw gemeenschappelijke hoop
Late aan t verdelgingswerk zijn loop
En al wat zwak is sneven
God en de Heiland leven.

God leeft; daar is een God; de God
Van zwakk en sterken samen.
Bij hem t bestaan, bij hem het lot
Het willen en t beramen.,
Gij schrijft uw wetten: Hij regeert.
Gij spreekt uw vonnis: Hij casseert.
Het recht van dood en leven
Is aan de Kroon verbleven.

Barmhartigheden acht gij wreed,
Barmhartig, wreed te wezen.
Gij ziet in t lijden niets dan leed,
En leed in hoop als vreezen.
Slechts wanhoop hebt gij, en geen troost
Voor onderliggend menschenkroost;
Het kies voor t lijden t sneven,
Het niet zijn boven t leven!,

Daar is een Heiland, trotsch geslacht!
Der lijdend en verdrukten .
Wiens .kracht in zwakheid wordt volbracht,
Bij die vertrouwend bukten.
Zijn hand richt op wat gij vertreedt;
Zijn oog gaat na wien gij vergeet;
Hij koestert in zijn armen
Wat ge aan den weg laat kermen.

Uw wetten der Natuur zijn hard:
Des Heilands wet is liefde
Hij geeft te danken onder smart,
Te roemen in wat griefde.
Heft op de stem, gij die hij schraagt!
Verdooft het lied, dat u beklaagt
En toont door woord en werken:
De zwakken zijn de sterken!


Ingezonden op: 19 July 2001