LIEFDE TUSSCHEN BROERS EN  ZUSTERS.

Op straat zij twist en luid rumoer,
In huis moet liefde en vrede blijven .
Geen boos gescbil mag tusschen bror
En zuster dien verdrijven.

De muschjes schikken zich in t nest,
En t is een droef tooneel, waar kinderen
Van t zelfde buis zich niet te best
Verdragen en elkander hinderen.

Eerst scheldwoord, schimptaal, dreigement,
Gebrom dat de ooren slechts kan kwetsen:
Maar straks de vuisten, en in t end
De stokken en getrokken messen.

De Booze tergt tot arren moed
De zonen van een zelfde moeder,
En Kan rust niet eer hij t bloed
Geplengd heeft van zijn lieven broeder

Vergeef ons, God! krakeel en strijd,
En wil de bron der boosheid stoppen,
Opdat, in later levenstijd,
Ons hart van liefde slechts moog kloppen!


Ingezonden op: 19 July 2001