ERNSTIGE GEDACHTEN AAN GOD EN DEN DOOD.

Daar is een God en Schepper aller dingen,
 Heer van t heelal, die mij bet aanzijn gaf;
Ik vrees zijn toorn, ik smeek zijn goedheid af;
En met mijn mond zal ik zijn lof bezingen.

Daar is een Wet, door Zijne hand geschreven,
Die weerklank vindt in elk oprecht gemoed;
Zij is rechtvaardig, heilig goed;
Och dat ik gansch naar deze wet mocht leven!

Daar is een Blijde Boodschap vol genade,
Waar t schuldig bart zijn rijksten troost in vindt:
O God, ook ik, ik ben een schuldig kind,
Zoo kome ook mij dat troostrijk woord te stade!

Daar is een uur bepaald dat ik zal sterven,
En niemand weet wanneer;
Hoe menig kind lei vroeg het hoofdje neer,
Gelukkig die het eeuwig leven erven!

Laat mij o God! U vroeg mijn harte schenken,
Zoo ben ik vroeg bereid.
In 't graf is geen boetvaardigheid;
De dood beslist O laat mij dit bedenken!


Ingezonden op: 19 July 2001