VOORBEELDEN VAN VROEGE GODSVRUCHT.

Voorbeelden weet ik wel genoeg
In ’t heilig Bijbelboek te vinden
Van jonge kindren, die reeds vroeg
Den dienst van God beminden.

Mijn Heiland, op dit oogenblik
De hemelen en de aard regeerend,
Was eens een kind zoo jong als ik,
Zijns Vaders wetten eerend.

Hoe lief een beeld stelt ons zijn jeugd
Voor oogen in de Heilge Blâren!
Gods Huis!, Gods Woord — ziedaar ijn vreugd
En lust, op twalef jaren.

Uit blijde kindermonden steeg
’t Hozanna, dat den Christus loofde,
Waar Schriftgeleerde en Priester zweeg,
Of hem zijn eer ontroofde.

Als Samuel gespeend werd, bracht
Zijn moeder Hem in ’t Huis des Heeren;.
Timotheus had vroeg getracht
De Heilge Schrift te leeren.

Waarom dan uitgesteld door mij,
Wat dezen zoo vroegtijdig deden?
Daar ga niet weer een dag voorbij
Of ’k ben hen nagetreden!


Ingezonden op: 19 July 2001