OOSTERLINGEN.

XIII.

SALOMO.

EEN BRUILOFTSLIED.

O. hoe wordt mij ít hart van vreugde dronken,
Als mijn mond uw lof verheffen zal,
Koning, in Jehovaís gunst geschonken,
Pronksieraad van Sions steenig dal!
Heerlijkheid licht uit uw oog ons tegen,
En genade in ít lachelen uws monds;
Daarom zalft de Heere des Verbonds
Uw gezalfden schedel met zijn zegen!

Held! gij hebt uw zwaard slechts aan te gorden,
ít Van juweel en krijgsroem blinkend zwaard,
Om de schrik van duizenden te worden,
En de zegen der verzuchtende aard!
Van uw kar beschikt gij ít zegevieren,
En gij klemt de glorie in uw vuist;
Volken zinken, door uw band vergruisd;
Vorsten vallen, waar uw pijlen zwieren!

Godenzoon, in Godes gunst geboren!
Onbeweeglijk staat uw vorstentroon!
Waart gij ook uws vaders jongste zoon,
Boven de oudsten werdt gij uitverkoren.
Op uw tulband voegt de koningskroon!
Gij, die ít recht bemint en haat de boozen,
Vreugdebalsem blinkt op uw gelaat,
Myrrhegeur doortrekt uw pronkgewaad,
En hetgeen welriekends drupt uit rozen
Wasemt op de wegen, die gij gaat;
Maagden, in ArmeniŽ opgetogen,
Blank als leliŽn in Sarons dal,
Wijden u haar liefde in ít stil serail;
Koningsdochters wachten op uw oogen;
Maar eene enkle mint gij bovenal!

Vorstenspruit, door dezen Vorst gekoren!
Wend tot hem ít gesluierde gelaat,
Die den lof uws Bruidegoms doet hooren,
Die uw bruiloftsoptocht gadeslaat!
Zie niet om naar ít erfland uwer vaderen!
Dat de rouw van voor uw oog verdwijní!
Want de liefde gloeit in ís Konings aderen,
En gij moet, gij moogt niet droevig zijn!
Buig uw smart en doe uw fierheid bukken,
Want hij is uw Koning en uw Heer ó
En gij zult uw natiŽn verrukken,
En waar ooit uw voet den grond zal drukken,
Kniele men voor u met gaven neer!

Schittrend, Koningin der Koninginnen!
Is ít gewaad, waarin gij voorwaarts treedt,
Maar uw schoonheid schooner dan uw kleed;
En de breede stoet van uw slavinnen
Voert met zang en blijden dans u binnen!
Koningin! de bruidskoets is gereed!
Koning! weldra zullen uwe Zonen
Zijn waar eer uw Vaadren zijn geweest;
En, zoo ver en wijd er volken wonen,
Zegent de aard uw schittrend bruiloftefeest.


Ingezonden op: 19 July 2001