OSSIAN AAN DE ZON,

(NAAR MACPHERSON.)

o, Gij, die daar rolt aan den trans, rond als het schild der Vaderen!
Waar zijn uw stralen ? Zon, waar is uw eeuwig licht ?
Gij komt, verwinnend held, en op uw moedig naderen
Verbergt zich t starrenheir, dat voor uw opslag zwicht;
Gij komt, de Maan bezwijmt; en met bestorven wangen
Zinkt ze in t verbeidend westermeer,
Gereed haar in zijn arm te vangen,
IJskoud en siddrend neer.

Slechts gij wandelt voort op uw baan; wie kan uw loop verzellen?
Eens zwicht de steenrots, eens de forsche abeel in t bosch;
Eens fnuikt de deinende eb der wonde golven trots;
De Maan zelfs vliedt daar heen! Maar wie, wie zal u vellen ?
Gij zijt onwankelbaar dezelfde, gij-alleen,
Gevierd en aangeben!

Als de storm zich verheft in zijn kracht, en berg en dal ontluistert,
De donders rollen bij des bliksems rosrood licht,
Dan midden in t gedruisch, bezwemen noch verduisterd,
Ziet ge uit de wolken neer, een glimlach op t gezicht.

Maar t is vergeefsch, vergeefsch voor Ossiaan!
Hij kan uw lach, uw lonk niet gadeslaan;
Uw flonkergloed mag voor zijn oog niet stralen;
Uw blonde vlecht versiere d oostertrans,
Uw voorhoofd gloei van purperrooden glans,
Als gij, gereed ter westkim me af te dalen,
De poort ontsluit van t schittrend ondergaan,
t Is al vergeefsch, vergeefsch voor Ossiaan!

Maar mooglijk is ook u (zoowel als mij, ook u!)
Een tijdkrig voorbestemd, en zal het uur verschijnen,
Waarop ge (als ik weldra!) ook eindlijk zult verdwijnen,
o Zon, zoo groot, zoo schittrend nu!

Dan zult ge in de wolken uw hoofd ter nachtrust nederstrekken,
En sluimren waar geen dageraad
U door zijn opeisch meer zal wekken,
Met nieuwe glansen op t gelaat!

Verheug u dan, jeugdige Zon! in t bloeien van uw jaren
Daar u noch vuur ontbreekt noch kracht;
De sombere ouderdom heeft jammren en bezwaren,
Is onaanzienlijk en veracht;
Hij is een Maan, die niet dan flauwtjes gloort,
Beneveld door den mist, die op den heuvel zakte;
De storm van den Noordenwind huilt door de onbeschutte vlakte;
De wandlaar siddert, die het hoort,


Ingezonden op: 19 July 2001