1 DECEMBER 1890,

op Het Loo,

De zon bescheen met vriendlijk licht,
   Op d eersten der Decemberdagen,
Het Loo, als voor mijn aangezicht
   Zijn Vorst en Heer werd uitgedragen.
De kroon praalde, in dien zachten glans
   Op t deksel van zijn laatste woning,
En rozen- en cipressenkrans
   Sprak van de liefde voor den Koning.
Zoo stil en plechtig kwam de stoet
   Mijn vensterraam voorbij getogen
Ik zag hem na met vol gemoed,
   Verbleekten mond en vochtige oogen.
Nog bleef ik op t verlaten plein
   Met ingehouden adem staren,
Als reeds de laatsten van den trein
   Aan mijn gezicht onttrokken waren.
t Was doodsch en ledig om mij heen;
   Geen stem of voetstap werd vernomen;
k Stond in t verlaten Huis alleen,
   Waar nooit de Meester weer zou komen.
Niets hoorde ik dan de treurmuzijk,
   Wier tonen stervend tot mij kwamen,
En t siddren van de vensterramen
   Op t eerbewijs aan t Vorstlijk lijk.
Ik ben de rouwzaal ingetren,
   Waar tot den morgen t waslicht gloorde
En al de sombre pracht bescheen,
   Die tot eens konings lijkpraal hoorde.
t Was uitgebluscht; de bloemenschat
   De omkranste lijkbaar nagedragen;
Verstrooid lag palm- en lauwerblad,
   En de optre zelf uiteengeslagen,
Ach, pracht en praal had afgedaan,
   Fluweel en floers en zilvertooisel;
Twee zwarte schragen grijnsden me aan,
   Niet meer verheeld door t zwaar omplooisel
Toen is ik beef als ik t herhaal 
   Dit denkbeeld in mijn ziel gerezen:
Zou niet de aldus onttooide zaal
   Beeld van t ontluisterd Neerland wezen?
Ontluisterd niet door eigen schuld,
   Als honderd jaar niet doen vergeten,
Maar door den Dood, met ongeduld
   Op ons te groot geluk gebeten.
 k Zag Drie Oranjes op den troon,
   En Zeven, van zijn glans beschenen;
Nu slaapt het Tiental bij de don.
   En k leef om ze allen te beween en.
 Daar trad weer t Kind mij voor den geest,
   Dat gistren avond, bij mijn spreken,
Zoo stil aandachtig was geweest,
   Zoo ernstig mij had aangekeken;
Het englen-kopjen in den glans
   Van t levend goud der blonde lokken...
Neen, riep ik, Hoop des Vaderlands!
   Ons noodlot is nog niet voltrokken.
Groen Rijsje, uit afgehouwen tronk
   Zoo heil voorspellende opgestegen,
De Hemel, die u t aanzijn schonk,
   Besproeie u met zijn dauw en regen,
Bestrale u met zijn zacht en gloed,
   En doe noch licht noch kracht ontbreken
Aan de Onwaardeerbre, die u kweeken,
   Bewaken, en verzorgen moet!

Ingezonden op: 19 July 2001