DUIVELEN WIJSHEID.

I.

De Tien Geboden naar de nieuwste lezing.

1.

DIEN SLECHTS EEN EENIG GOD. Zoo zij t!
Voor twee heeft niemand lust of tijd.

2.

KNIEL VOOR GESNEDEN BEELDEN NIET.
Tenzij gij ze Op rijksdaalders ziet.

3.

VLOEK NIET. Wat helpt het? Blijf bedaard,
En kijk uw vijand in de kaart.

4.

KERK ELKEN ZONDAG. Wat men zegg,
Het blijft tot veel de beste weg.

5.

EER UWEN MEERDRE. t Is de man,
Van wien bevordring komen kan.

6.

NIET DOODSLAAN. Ook niet, tot uw scha
In t leven houden voor en na.

7.

GEEN ECHTBREUK (foei!) GEEN OVERSPEL.
t Bekomt den minsten menschen wl.

8.

NIET STELEN. t Is een hals, die t doet.
Beetnemen werkt wel eens zoo goed.

9.

GEEN VALSCH GETUIGENIS. Laster vindt
Zijn weg wel zonder u, mijn vrind.

10

BEGEEREN? Nonsens! De eisch des tijds
Is: Concurreer, om t even op wat wijs!
Naar ARTHUR HUGH CLOUGH.
(Poeros, Londen, 1863.)

Ingezonden op: 19 July 2001