FEESTGEZANG BIJ HET LEGGEN VAN EEN EERSTEN STEEN IN TEGENWOORDIGHEID VAN H. M. DE KONINGIN REGENTES.

aan het Nieuw Universiteits.Gebouw te Utrecht, op den 10den Juni 1812.

Juich, Utrecht, juich! — De Koningin
Wendt ook tot u haar schreden!
Haar Moeder leidt haar tot u in:
Geen schoon er dag dan heden.
Roep blijde en luid
Het Welkom uit,
En leg, om Haar te groeteln,
Uw stadskroon aan Haar voeten!

Stort, Hoogeschool uw lof en dank;
Wil God en menschen prijzen!
De Nieuwe Woning, sinds zoo lang
U toegedacht, gaat rijzen;
Gaat rijzen op
Den hamerklop
Van Koninklijk verlangen,
Die d’ arbeid aan zal vangen.

Gord, Koningin, het schootsvel aan,
Laat u den troffel geven!
Gij hebt dat werk al meer gedaan,
In uw ons dierbaar leven,
,,’t Groeit wat de hand
Van kindren plant”,
Wat laat zich niet voorzeggen,
Waar zij een hoeksteen leggen?

O Zonne der Gerechtigheid!
Schiet uit uw klaarste stralen;
Laat op de es jonge Majesteit
Uw mildste koestring dalen!
Leev’ Wilhelmina!
Emma leev’!
Dat God haar Vrede en Vreugde geev’!
Wie is ons hart verknochter,
Der Moeder of der Dochter?

Rijs spoedig, rijs voorspoedig op,
Geleerdheids nieuwe tempel;
Voer ras den meiboom in uw top,
En noodig tot uw drempel!
Trek aan, lok uit,
Doe op, ontsluit
Uw poorten, en de zalen
Waarin haar licht zal stralen!

Blaast de bazuin
In Neerlands Tuin!
Laat Land en Luiden weten
Wat deze dag
Gebeuren zag,
En nimmer word’ vergeten!
Verheft de stem,
Geeft eer aan Hem,
Wien Vorst en Volk moet loven,
En klinke in ’t rond,
Uit aller mond,
Het oud „Oranje Boven!”

Muziek van RICHARD HOL.

Ingezonden op: 19 July 2001