EEN NIEUWSTE.

1.

Het is noch duitsch, noch dicht, noch zin,
Wat gij ons brengt te voren,
Maar wanklank, ontaal, mets daarin
Voor hart of voor verstand, zoo min
Als iets daaraan voor de ooren.

Vondels Maecenen plachten op zijn verzoek scherp te letten op het Duitsch, op het Dicht, op den Zin.
BRANDT, Leven van VONDEL.

2.

Natuur en Waarheid wilt ge in proze en poezij:
En komt te voorschijn met een nieuwe Kunstlarij.


Ingezonden op: 19 July 2001