REDEMTA.

God beeft u van uzelv gered,
Uw reedlooze angst en zielsbeklemming
Verdreven. en uw sombre stemming
In moedig opzien omgezet;
Nog eenmaal lacht u t leven aan.
De Heer heeft alles wl gedaan.

Als van een sterfbed opgeleefd,
Als uit den vreemde weergekomen,
Zijt ge in den kring weer opgenomen,
Die juicht dat hij u weder heeft;
Den kring van liefde, nooit verzaad
Van t weerzien van uw lief gelaat.

Verzilverd is het vloeiend goud,
Dat we om uw slapen golven zagen;
Maar heel den glans der vroeger dagen
Wordt op uw voorhoofd weer aanschouwd;
Zoo vast uw blik, zoo klaar uw oog,
Als of geen wolkje t ooit betoog.

Gelouterd kind van God! treed nu
Al zachtkens verder op uw wegen;
Het donker dal ligt achter u;
De heldre bergtop straalt u tegen;
En die u derwaarts opvoert, is
Die licht schiep in uw duisternis.

1889.

Ingezonden op: 19 July 2001