VRIJMOEDIGHEID.

Zeg maar wat gij gaarne hadt;
Laat uw Vader t hooren!
Die vertrouwend tot hem trad,
Vond steeds willige ooren.
Maar geen nietig dit of dat
Mag uw hart bekoren.

Vraag hem om geen geld of goed,
Rang of groot beheeren.
Vrij te zijn van tegenspoed
Moogt gij niet begeeren.
Wat het leven loutren moet
Kan geen mensch ontberen.

Vraarg geen steenen; vraag bet brood
Dat zijn band wil geven:
Nooddruft bij der ziele nood,
Kracht tot heilig leven;
Moed om voor geen hel of dood
Immermeer te beven;

Waar verzoeking dreigt of vleit,
Wapens om te strijden;
IJver tot zijn dienst bereid;
Lijdzaamheid in lijden;
Trouw om in volkomenheid
Hem uw hart te wijden.

Om een liefde zonder maat,
En dier ziele vrede,
Die haar God regeeren laat,
Rijs tot hem uw bede!
Waar die zucht ten hemel gaat,
Bidden de englen mede.


Ingezonden op: 19 July 2001