Willem Bilderdyk (1756-1831)

Op des Konings afbeeldsel.

Het goud der Diadeem blink’ schittrend om de hairen,
   Het maakt den luister niet van Hollands LODEWIJK :
Neen, de adel van zijn ziel, zijn eerbied voor de altaren,
   Zijn zucht om wel te doen, Bataafscher dan zijn Rijk.
Lees, Neęrland, uw geluk in d’oogstraal van uw’ Koning :
   Die spreide u ’t zuiverst hart, den braafsten Vorst, ten toon!
Hy vergt u trouw en deugd voor kruipende eerbetooning,
   En Gode ’t best zijns volks voor ’t flikkren van zijn kroon.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 8 oktober 1997