Willem Bilderdyk (1756-1831)

By de Jaarverwisseling.

Schep my een nieuw harte, ˘ God!

DE PSALMIST.

Hoe vlieden, hoe jagen
De rollende dagen
In wisslende vlagen
Van zoetheŕn en plagen,
Van smart en genot?
Van smarte
Voor ’t harte
by ’t wareldsche lot!
Van zwoegen
By ’t ploegen,
Door de uitkomst bespot! —
Maar blijdschap in ’t streven
Naar 't hoogere leven,
Vereenigd met God!

˘ Vloeit dan, mijn Zangen,
In 't midden van 't prangen
By tranende wangen
Van 't innig verlangen,
Van innige vreugde
De pijnen
Verdwijnen
Met dwaaheŕn der jeugd;
Verdrieti
Is 't nietig
Van wijsheid en deugd;
Naar 't hoogere leven
In Jezus te streven,
Zie daar wat verheugt!

Gy, Hoorder der beden,
(U heb ik beleden,)
˘ Dat ik, van heden,
Dat pad mocht betreden;
Voor vallen behoed!
't Verkoelen
Gevoelen
Van d'onreinen gloed!
't Ontspringen
Bedwingen
Van 't driftigtiger bloed!
Met vreezen en beven
In waarheid herleven
Voor 't Eeuwige goed!

1825.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 9 augustus 1997