Mr. Willem Bilderdyk

1756 - 1831


Navonkeling, deel 1

Zomermaand 1825.

Voorbericht.

Aan God.
Hiskia Gebed.
Weeklacht.
Tafereel uit Herodes Kindermoord.
Godbestrijders.
Godbetrouwen.
Troost in God.
Aan de Joden.
Vredehaat.
Aan den mensch.
De dood.
Ter verjaring mijner wederhelft.
Aan mijnen zoon, ter verjaring.
Lofzang (Te Deum laudamus).
Op een grafteeken aan den weg.
Oude rhijnwijn.
Aan Nederland’.
Vermetelheid.
Eer.
Aan Amsterdam.
Tijdverveling.
Doodsgedachten.
By de jaarverwisseling.
Vrome Wensch.
Zelfbewustheid.
Eerezuilen.
Noodhulp.
Namen.
Christelijke ouderdom.
Liefde tot God.
De achttiende november.
’s Levens pad.
Aan den Hr. M. Tydeman, ten afscheidsgroet.
’t Leven.
Oprechtheid.
Nieuwe godsdienstleer.
Afscheid eens stervenden.
Op of neÍr.
God, geopenbaard in zijn woord.
Waarschouwing.
Aan mijne Wederhelft, in de uitvoering van een heiligen vriendeplicht afwezig.
Rust.
Christendom.
De oorring (Moorsche Romance).
Versmade liefde.
De Drukpers
Wroeging.
Bij eene uitnoodiging tot het feest van Laurens Koster.
Steendruk.
Bij het lezen van sommige lofspraken op den braven Kemper.
Zorg.


Navonkeling, deel 2

1825.

Voorbericht.

Holland.
Zingen.
PoŽzy.
Kerstfeest.
Zangzucht.
De Godheid.
Lof- en dankzang.
Lofzang.
Wet en Evangelie.
Beurtrei.
Aan ’t Vaderland.
Standvastigheid.
Aan den Onchristen.
Liefde.
Opwekking.
Verlossing.
Stervenshoop.
’t Stervensbootjen.
Grootheid en Deugd.
De Taal.
Rechtsspraak.
Ten verjaardage mijner wederhelft.
Mijne Ega.
Aan mijn zoon ter verjaring,
Vaderzucht.
Vaderlijke Les.
Moed.
Ouderdom.
Theofrastus.
Zangdoel.
Predikaatsiebetrachting onzes tijds.
Wijsheid.
De Spotter.
Plicht.
Hoogmoed.
Hairlok.
Fabel: de Kreeft.
Vertroosting
De Vrouw
Licht
Thands
Overstrooming
’t Grasviooltjen.
Onmacht.
Geron.
Leerzucht.
De Regenboog.


Rotsgalmen, deel 1.

Voorbericht.

Oranje Lierzang.
Gedenkzuil van Waterloo.
Aan ’t Vaderland.
’s Heilands Geboorte.
Engelen Blijmaar.
Jezus Christus. Zangstuk.
Vaderlijke les.
Ouderenkommer.
Rozen.
Aan den Koning.
Aan Leyden.
Op Jonkvrouwe Magdalena Moons.
Aan de Onchristenen dezes tijds.
Gedenkdag van doopwijding.
Vrijheid.
Aan een Grijzaart.
Leven.
Aan mijne egade, ter Verjaring (1823).
Lotgeval.
Zielzucht.
Aan mijn zoon, ter Verjaring (1823).
Hartsgevoel.
Berusting.
Beurtrei.
Zielzucht.
Aan den Heer Predikant G.J. Meijer.
De Nemesis.
Misbruik.
Landzang.
De Babelsche torenbouw.
De negentiende eeuw.
Verbintnissen.
Aan mr. I da Costa .
Aan den Heer A. Capadose.
Andwoord.
Aan Holland.
DesengaŮo.
In een kerk, by ouder en later Grafschriften
Ouden mans klacht.
Op de beoefening der Oostersche talen.
Grafschrift eens krijgsmans.
Aan de Koningin van Portugal.
Aan God.
Zomerllust.
Parodie na Horatius.
De DanaÔden, Romance naar Horatius.


Rotsgalmen, deel 2.

Voorbericht.

Homerus.
Geluk.
Napraten.
Gedenkdag van Waterloo, Lierzang.
Aan ’t hereenigd Nederland
De Oranjeboom.
Storm.
Gramschap.
Aan Olinde.
Lalage.
Te rug keer.
Aan ChloŽ.
Bacchus, Parodie.
Verjaring.
Schaduwbeeld van mijn overleden Zoon.
Zucht der bejammering.
Aan de Vaderlandsche jongelingschap.
Hoop.
Moeders.
Zinstaal.
Zwermzwarreling.
Sterven.
De schoonste Lusthof.
In het album.
Lust en Liefde.
Op mijne afbeeldingen.
Aan een stokoud vriend, tot verjaring.
De razende dwingzucht.
Bemoediging.
Moed.
In een vriendenrol.
Winter.
Lentebede.
Medeelzaamheid.
Toekomst.
Zucht.
Aan de vrouw.
De bruid.
’t Beklag van Motanabbi.
Blindheid.
Clotilde aan haar zuigling.
De sneeuwen Vrouw van Sint Franciscus.
Clotilde aan haren Gemaal.
Hollands val.
Oud Hollandsche strijdzang.
Graaf Floris de Vijfde aan Agnes van der Sluis.
Aanteekeningen op de twee laatste Stukken.


Mengelingen, deel 1.

Sprokkelmaand 1804.

Voorrede.

Kathlijn. Romance.
Komala. Gezang van Ossiaan.
OÔna. Gezang van Ossiaan
Kroma. Gezang van Ossiaan
Oithona. Gezang van Ossiaan
Graaf Floris de Vierde. Romance.
Argine. Romance.
De Gevangene. Uit het Russsisch.
Arnold Beilaert. Romance.
Vertrouwen.
De zucht eens Vaders.
Paris oordeel.
Polyfeem : Herderszang.
De Veehoeders : Herderszang.
De Kranke.


Mengelingen, deel 2.

De Krijg met Karos, Ossiaan toegeŽigend.
Lathmon. Gezang van Ossiaan.
Vorstenles. .
Onbekommerd.
Vergenoegdheid.
Nagedachtenis aan mijn zoontjen Ursinus.
Aan *** bij het overlijden van hare moeder.
De Kerker.
De Verovering.
Aan Panarete.
Reisgroet aan ***, bij zijn vertrek naar Friesland.
Troostzang.
Aan Nisa, met een’ afdruk van mijne losse dichtstukjens.
Aan Wighilde, met een’ afdruk van mijne Geuzen.
Aan een’ vriend, met eenige dichtstukjens.
Bruiloftszang. (1783)
Bruiloftszang. (1801)
Bruiloftszang. (1797)
De Nacht. Bardenwedzang. Uit het schotsch.
Dafnis. Herderszang.
Ahacha. Guineesche Romance.
De Lauwrier.


Mengelingen, deel 3.

De dood van Kuthullijn. Gezang van Ossiaan.
De slag van Lora. Gezang van Ossiaan.
De Arbeid.
De Maaiers, Herderszang. Milo, Battus.
Herkules in de wieg.
Aan Mevrouw *** op haar’ verjaardag.
De onderwerping eens Christens.
Eens Grijzaarts waarneming.
Floris de Vijfde.
Aan een verouderend meisjen. Na Ausonius.
Waarheid en Schijn.
Aan mijne vrienden in Amsterdam.
Karel de Vijfde.
Uitboezeming.
Grafschrift. Martialis gevolgd.
Toewijding van mijne Urzijn en Valentijn. Aan mijne egade.
’t Geluk op Aard.
Aan mijn’ Broeder.
Ten feestdisch van Mevrouw *** moeder van verscheiden kinderen.
Oldenbarneveld.
Huig de Groot.
In het stamboek eener Hollandsche Dame.
In een’ vriendenrol.
Op mijne afbeelding, door Kuilenburg geschilderd.
Ter verjaring van den Heere Schweickhardt.
Op mijne afbeelding.
Op mijn afbeeldzel.
Verjaargroet.


Mengelingen, deel 4.

De PoŽzy.
Poezy. Lierzang.
Leyden in verwoesting.
Ines de Castro.
Grootmoeders klacht.
De Smaad der Huichelary.
Afscheid uit ’s Levens Gastmaal.
Berusting.
Stervenszucht.
Mijmering.
Nietigheid.
Minerva.
MDCCLXXIV.
Aan de Britten.
Aan Mr. R.J. Schimmelpennick.
Op het afsterven van den Heere Dr. Joannes Verschuur.
Aan den Heer Jeronimo de Vries, in zijn vriendenrol.
By den dood van mijn jongste zoontjen.
Aan mijne egade, by haar herstel uit haar kraam- en ziektebed, op haren verjaardag, 1807.
Ter uitvaart van mijn jongste kind, drie maanden oud.
Geboortegroet aan het jongsten zoontjen van den Heere Jeronimo de Vries.
Aan mijns broeder jonggeboren zoontjen.
Op des Konings afbeeldsel.
Op hetzelfde afbeeldsel.
Aan Ds. J.W. Bussingh, op zijne uitnoodiging ter zilveren bruiloft.
Mijn buitenverblijf.


Proeve van fabelen.

Voorrede.

De Opvoeding de Leeuwenwelps.
De Hond.
De Akker en de Dijk.
De Diamant bij de Boeren.
De Vos en de Hond.
De jonge Hond.
De twee Honden.
Het Paard en de Stalknecht.
De Wolven.
Het Getuignis van een’ Herdershond.
De Paauw met zijn Vrienden.
De Vogelen.


Diverse gedichten.

Aan Mr. Jan Valckenaer
Berusting
By mijne afbeelding 1790
By mijne afbeelding 1793
Eierkoken
Elianes jaarfeest
Gebed
Gelukkige
De krekel
Mijne Afzondering
Minerva
Op een afbeeldsel van my 1816
De rozen
Uitvaart
Voortbestemming des Christens
De waereld
De winter
Zielzucht


noframe versie van deze pagina
Gezipte versie van deze pagina om te downloaden.
Over Willem Bilderdijk