Kleine Gedichten voor kinderen

Voorberigt

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Het genoegen, dat mijne landgenooten in deze kleine gedigten voor kinderen betoond hebben, en de aanhoudende aftrek derzelver, heeft mijnen Drukker bewogen, om de drie stukjes in een bundeltje saam te voegen, en in en kleinder formaat, zindelijk, op best papier te doen afdrukken, ten einde dezelve te geschikter mogen zijn voor kleine geschenken.

Ik heb niets anders te zeggen bij deze uitgave, dan het weinige 't geen ik bij de uitgave der vorige stukjes gezegd hebbe. Het kan een schrijver niet anders, dan aangenaam zijn, wanneer zijne geschriften, ze mogen dan groot of klein zijn, boven zijne verwagting aan zijn oogmerk voldoen; en wanneer het nut daar door veroorzaakt, hem van tijd tot tijd, in vele bijzonderheden, en aangename ontmoetingen, voor oogen gesteld wordt. Het is tog een alleraangenaamste sensatie, blijken te ontvangen, dat men iets op deze wereld heeft toegebragt, tot vermaak, nut en stigting van zijne medemenschen; en hij is veel aan God verpligt, dien de oneindige Goedheid daartoe verwaardigt.

Vaarwel mijne kleine lezers! leeft vrolijk en gezegend! God zij de leidsman uwer jeugd!

De egte exemplaren van dezen afdruk zijn allen getekend:

Hieronymus van Alphen[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.