Kleine Gedichten voor kinderen

Voorberigt van den Uitgever

Door aankoop uit het fonds van wijlen den Heer J. Allart, eigenaar geworden zijnde van het kopijregt van de platen tot de Kindergedichten van Mr. H. van Alphen, ben ik te rade geworden, dewijl de daarvan gemaakte afdrukken spoedig verkocht waren, dezelve op nieuws door den bekwamen Zeelander te laten graveren, met inachtneming van de tegenwoordige kleederdragt, en verdere uiterlijkheden. Tevens heb ik, zonder den prijs der plaatjes te verhoogen, uit achting en dankbaarheid voor den nu zalige Dichter, deszelfs welgelijkend afbeeldsel door den bekwamen Velijn gegraveerd, naar een nog onuitgegeven portret, bij dit werkje gevoegd. Ik vertrouw hiermede aan het tegenwoordige geslacht geenen ondienst te doen, daar het, niettegenstaande de menigvuldige navolgingen, nog bestendig eene regtmatige voorkeur geeft aan van Alphen's Gedichtjes, en daardoor toont, dat Hij den regten kindertoon getroffen heeft. Trouwens, dit getuigen allen, voor wie deze klassieke Kinderdichter een vriend hunner jeugd was, en die Hem nu, als den vriend hunner kinderen, boven allen anderen schatten.

J.G. van Terveen
Utrecht, 1821

Bericht van een volgende uitgever

Deze facsimile uitgave van Kleine gedichten voor kinderen van Mr. Hieronijmus van Alphen werd vervaardigd naar de druk die in het jaar 1821 bij J.G. van Terveen te Utrecht verscheen.

Zij werd in 1973 in opdracht van Kruseman's Uitgeversmaatschappij N.V. te 's Gravenhage in offset gedrukt door Krips Repro B.V. te Meppel.

Voorbericht van het Costerproject.

De versie van 1973 is overgetypt voor het Costerprojekt in 1976. De ouderwetse s (die er uitziet als een f), die bij van Alphen naast de gewone s voorkomt, is vervangen door de moderne, om het geheel beter leesbaar te maken voor browsers en mensen. Alle overige afwijkingen zijn typefouten onzerzijds.

J.C.D. Verhagen[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.