Noot bij: Hieronymus van Alphen: Voorberigt van den uitgever

boven allen anderen schatten
Teregt toch zegt een Beoordelaar, in het Algemeen Magazijn voor Opvoeding en Onderwijs, III, Deel I, Stuk.,
Natuurlijk moet men aan kinderen geene Verzen van Bilderdijk enz. geven; maar de taal van van Alphen in dichtmaat kan nimmer duister zijn, en dit zullen allen, voor wie deze klassieke Kinderdichter een Vriend hunner jeugd was, en nu een Vriend hunner kinderen is, zeker gaarne met ons getuigen.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.