Mijn God

Godsdienstige en anti-godsdienstige teksten in het Coster-huis


Het thema van de Nederlandse boekenweek is in 1997 Mijn God. Ter gelegenheid daarvan vindt u hier een bloemlezing uit de gedichten en prozafragmenten die zijn opgenomen in het project Laurens Janszoon Coster. De eerste bijzondere bloemlezing van Laurens Jansz. Coster gaat daarom over godsdienst.


Verblijdt u in Gods zegen

Hieronymus van Alphen -- De godsdienstigheid
Hieronymus van Alphen -- Eene vertelling van Dorisje
Hieronymus van Alphen -- De vergenoegde man
Hieronymus van Alphen -- Gods goedheid
Hieronymus van Alphen -- Gods wijsheid
Hieronymus van Alphen -- Een godsdienstige jeugd maakt een gelukkige ouderdom
Hieronymus van Alphen -- Het verhoorde gebed
Hieronymus van Alphen -- Pietje; Bij het ziekbed van zijn zusje
Hieronymus van Alphen -- De zingende Willem; morgenlied
Hieronymus van Alphen -- De kleine zangster; avondlied
Hieronymus van Alphen -- Het verstandig antwoord
Joan Albert Ban -- Springt op geheel van vreughde soet
Nicolaas Beets -- 'Moerbeitoppen ruischten'
Willem Bilderdijk -- Voorbestemming des christens
P.C. Boutens -- Nacht-stilte
Dirk Camphuysen -- 's Werelds Ydelheit
Guido Gezelle -- O, 't ruisen van 't ranke riet
J.J.L. ten Kate --Het beste deel is meer dan veel
D.V. Koornhert -- Liedeken
Juliana Cornelia de Lannooy -- Vers om te plaatsen in de kerk te Noordeloos
M. Nijhoff -- Het lied der dwaze bijen
M. Nijhoff - Het veer
Anthonis de Roovere -- Refereijn van berouwe
Jacqueline E. van der Waals -- Het zou een blijde tijding zijn, indien
Jacqueline E. van der Waals -- Ik had in 's Heeren wijngaard niet de kracht
Jacqueline E. vander Waals -- Als één wien, krank van geest, vervolgd, geplaagd
Jacqueline E. van der Waals -- Ik buig het hoofd en spreek: "Hoe kan dit zijn
Jacqueline E. van der Waals -- Ik wilde, dat God mij in d'eenzaamheid
Jacqueline E. van der Waals -- Deus Caritatis
Jacqueline E. van der Waals -- Pelgrimsreize: I, II,III,IV
Sara Maria van der Wilp -- Op het tydelyk leven


Eer u Gods bliksem treffe

Hermanus Asschenberghe -- Geveinsdheid
Anna Bijns -- Wat meyndij, dat ons God dus doende gesparen sal?
Willem Bilderdijk -- De waereld
Guilelmus Bolognino -- Op de woorden Christi...
Guilelmus Bolognino -- Gheclagh van de ziele...
I. da Costa -- De stem des heeren
D.V. Koornhert -- Des menschen zotte slechtigheyd
Jacob Revius -- Leven
Jacqueline E. van der Waals -- Dies Irae


O Vader alles troosts

Anoniem -- O Godt die alle herten kent
Anoniem -- O Heere, in wiens macht alle ontfermen is
Anna Bijns -- Heere, alst mij al afgaet, wilt mij dan bijstaen.
Willem Bilderdijk -- Gebed
Willem Bilderdijk -- Zielzucht
Bertelmeus Boeckx -- Een ander liedeken
Constantijn Huygens -- Gebed over des Heeren Avond-Mael
J. van den Vondel -- Gebedt, Uytgestort tot Godt
Jacqueline E. van der Waals -- Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen
Jacqueline E. van der Waals -- Bede
Jacqueline E. van der Waals -- Die mijns harten vrede zijt
Jacqueline E. van der Waals -- Gods tegenwoordigheid
Jacqueline E. van der Waals -- 'k Vraag niet, of mij de eindelooze vreugde wacht


Psalmvertalingen en bewerkingen

Deze vindt u op een aparte pagina.


Jezus was mét mij in het schip

Hieronymus van Alphen -- Jesus, een zangstukje
J.H. Leopold -- Zes Christusverzen: I, II,III,IV,V,VI
Multatuli -- Idee 57, 63, 64, 65, 66, 93
Jacob Revius -- Hy droegh onse smerten
Jacob Revius -- Kinder-moort
Jacob Revius -- Bloedig sweet
Jacqueline E. van der Waals -- Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
Jacqueline E. van der Waals -- En er werd een groote stilte


Maria, vrouwe uutvercoren

Beatrijs
Guilelmus Bolognino -- Vande H. Maghet...
Guilelmus Bolognino -- Maria noot den simpelen met haar kind te spelen
Jacob van Maerlant -- Van den vijf vrouden
Marieken van Nimweghen


Wat er is buiten stof, weet ik niet

Multatuli -- Idee 16, 17, 32, 82, 98, 101, 102, 113, 132, 150, 151, 152, 157,


Laatste wijziging: 9 maart 1997

Laurens Jansz. Coster