Deze pagina zonder frames etc.
Marnix van St. Aldegonde:
Berijming psalm 61
Seerp Anema:
Duinenhoogtij
Moed
Anoniem:
Baker en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten
't Stalletje van Bethlehem
Als Godt den hemel schoon...
Er was een kind
Er kwam een boer van Zwitserland
Heer Halewyn zong een liedekijn
Het viel eens hemels douwe
Hollebolle Gijs
Jan mijne man wou ruiter worden
Merck toch hoe sterck
O cranc onseker broosch engien
Egidius-lied
Mei-lied
De Landtman
Het waren twee conincx kinderen
Het daghet inden Oosten
Het Wilhelmus
Des winters als het regent
Het varken dat niet wou gaan of 't moest gedragen worden
Klein, klein kleutertje
Kerseboompje
Aloeëtte
Ghequetst ben ic van binnen
Ic sech adieu, wi twee wi moeten scheiden
Och lichdi nu en slaept
Te mei haddic een bloemken
Vreucht en deucht mijn hert verheucht
Een nyeu liedeken (1)
Een nyeu liedeken (2)
O Godt, die alle herten kent
O Heere, in wiens macht alle ontfermen is
Een oudt liedeken
Drie kleine kleutertjes
Onder moeders paraplu
Tfy weirelt wt alder allendichheyt
Van Thijsken vanden schilde
Van Vrouw Marie van Bourgoengien
De nieuwe gouvernante, treurspel in één bedrijf
Dertijndach
De buren van Billenburch...
De leer' der Kantiaanse stelling
Leidse loterijbriefjes
Profesoor Bolland
U te danken beste vrienden
Och ligdy nu en slaept
De kreupele bedelaar
Dáár, waar voorheen de schoonste...'
Heile van Beersele
N. Anslijn:
De brave Hendrik
De brave Maria
Gentil Theodoor Antheunis
Hazenverstand
In vaders grote zetel
Kousvoeteling
't Muisje
Van het sterrekijn
Van 't wiegje in 't graf
Hermanus Asschenbergh:
Geveinsdheid
Hovaardy
Vrouwen zijn geen menschen
Tedere liefde
De hoveling
Het geestig juffertje
Aan myne kunstbroeders
Aan myn kunstgezelschap
Theo van Baaren:
Utrecht
Joan Albert Ban
Springt op geheel van vreughde soet
Simon van Beaumont:
Eerbaerheyt eerst voor al
Waertoe te gaen door verre Landen dwalen
Wel-coom gedicht aen Jonck-vrou Anna Roemers op hare over-comste in Zeelant
Jacobus Bellamy:
Roosje
De misbruikte vrijheid.
Aan mijne vrienden
Herman v.d. Berg:
Sabbath
Albert Besnard:
De stad 1
Door 't spanloos ruim der lichte zonnesferen
Toen steeg uw ziel tot aan uw weerlooze oogen
Anna Bijns:
Noch schijnt Merten van Rossem...
Wie leeft so oudt nu onder de lien daer
Nonnen, begijnen, gheoordende papen
Heere, alst mij al afgaet, wilt mij dan bijstaen
Priesters zijn menschen als ander liên
J.C. Bloem:
Spiegeling
De Dapperstraat
Insomnia
Marie Agathe Boddaert:
Wrok
Bertelmeus Boeckx:
Een ander liedeken
Hein Boeken:
De abstracties vallen en de dogma's zijn
Café-chantant I
October
De rivieren
O woordjes mijn...
Francijntje de Boer:

Herinneringen aan den grooten kindervriend Hieronymus van Alphen
Adrianus Bogaers:
November
G. Bolland:
Aan Klazina
Guilelmus Bolognino:
Maria noot de simpele om met haer kindt te spelen
Op de woorden Christi...
Van de H. Maghet ende Marteleresse Dorothea
Gheclagh van de ziele,....
Philibert van Borselen:
Fy snoodâ Eer-sucht, ...
Catherina Boudewijns:
Een gheestelick liedeken
P.C. Boutens:
Nacht-stilte
Sprokkel-zomer
Lambrecht van den Broek:
Morgenlied
Joan van Broekhuizen:
Gedachten
Morgenzang
Aan de gedachten
Johan de Brune
Aen Mr. Willem Teellinck
Graf-Schrift, D. Hermanni Favkeel
Aen de Heer Philips van Lansberge
Sege teecken
Cyriel Buysse:
De Biezenstekker
Dirk Rafaelsz. Camphuyzen:
's Werelds Ydelheidt
Jacob Cats:
Een Rijk van Dwang en Duurt niet Lang
Wat hangt hy aen een ander man, die van syn eygen leven kan
Die arm is, zij voorzichtig
Krepel wil altijt voor dansen
Op 't verplanten van eenen boom
Al draagt een aap...
Niet en kan er beter passen...
Hendrik Conscience:
De omwenteling van 1830
Blinde Rosa
Wat eene Moeder lijden kan
De Loteling
Boer Gansendonck
J.J. Cremer:
Fabriekskinderen
Samuel Coster:
Boere-klucht: Titelpagina, 1, 2, 3, 4, 5
Lof van 't landtleven.
Edmond Willem van Dam van Isselt:
In eenen vasten vriendenkring
Agatha Deken:
Bedenking op myn' eigen' verjaardag
Lodewijk van Deyssel:
Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen
Ik heb van-nacht mijn kussen nat geweend
Jan Diderickszoon:
Sonnet II
Jan van der Does:
Wie dat eens van uw komst het nectar heeft gesmaickt
Heiman Dullaert:
Aan de drie wijzen uit het oosten
Christus in 't Hofken
Christus stervende
De bekeerde moorder
B.J. de Feijfer van Essen:
Ik ontwaakte in droom...
Rhynvis Feith:
Nieuwjaarslied
Kortheid des Levens
W.G. van Focquenbroch:
Aen juffvrouw N.N.
Gedachten
Kamergedachten
Aan Klorimene
Gedachten over 't onbestendig geluk
De donder, en de wind, en felle hagelbuien
Klinkdicht - Toen Midas eindelijk zijn wens verkregen had
Frank van der Goes:
In memoriam Busken Huet
Alexander Gutteling:
Toen aan het donker kruis
Jacob Israël de Haan:
'Israël die misdreef, bleef Israël'
Aan Moeders graf
Het wrede wachten
Aan de Dood
Zomer
Liedje
Selectie uit de Kwatrijnen
De zegen
De zingende danser
Israël
Henri Hartog
Eene bevalling
Justus de Harduwijn:
Berijming van Psalm 136.
Liedeken
Johan van Heemskerck:
Liedeken
J.P. Heije:
Sint-Nicolaas
Twee voerlui
De Zilvervloot
F.L. Hemkes:
Geuzenvendel
Willem van Hildegaersberch:
Van den testament
Een notabel
Dit is van Reyer die vos
Een notabel (2)
Van Reynaert ende van Aven.
Vanden waghen.
Van mer.
Vanden serpent.
Vanden paep die sijn baeck ghestolen wert.
Een notabel (3)
Een notabel (4)
Een notabel (5)
Vanden ghesellen die ommeseylden.
Hoe man ende wijff sullen leven.
Vanden twaelff maenden.
Hoe deerste partyen in Hollant quamen
Van ghilden
Van Sinte Gheertruden min
Een exempel van heren
Vanden woeckenaer
Vanden sloetel
Vanden sacramente van Aemsterdam
Vanden monick
Een notabel van heren
Vanden boghe
Hoemen houden sel vrienscap
Jef Hinderdael:
Dan rijst Hij op...
Jan van Hout:
Lofzang
Albumbijdrage voor Janus Dousa
Liedt Op de Standtvasticheyt
Rederijkerskaart 1577
Rederijkerskaart 1578
Jehan Baptista Houwaert:
Willecome beminde vrindinnen ghepresen
Constantijn Huygens:
Gebed over des Heeren Avond-Mael
Berijming van Psalm 79.
Scheeps-praet
Daniel Jonctys:
Ondoorgrondelijke gronden...
Pieter Leonard van de Kasteele:
Het baden in zee
J.L.L. ten Kate:
Sonnet op het Sonnet
Het beste deel is meer dan veel
Johannes Kinker:
De jonge Kloë
Willem Kloos:
Aan de Zee
Avond
De blaren...
Doodgaan
Ik ween om bloemen...
Sonnet ('Ik ben een God...')
Opdracht aan Willem Witsen
O, dat ik haten moet en niet vergeten
Ik had zoo gaarn dit Boek in vreugd geschreven
Zooals daar ginds,...
C.E. van Koetsveld:
Leeren spelen
Elisabeth Koollaart-Hoofman:
Veenberger Beekzang
Op den XXXVIII. Verjaardag Van Mynen Echtgenoot
Bruin boven blond

Dieryck Volckertzoon Koornhert:
Des menschen zotte slechtigheyd...
Al mynen tyd...
Liedeken
Johan Alfried de Laet:
Aan een vriend
Juliana Cornelia de Lannoy:
De onbestendigheid
Vers om te plaatsen in de kerk te Noordeloos
Karel Lodewijk Ledeganck:
De laetste zwaluw
Adriaan Loosje:
De naam op de duiventil
Galathé
De vreesachtige minnaar
Rosalie Loveling:
De boog
Het bedelaarskind
De kleine luitspeler
Het geschenk
Het houtrapertje
Het weeskind
Jan Luiken:
Air
Carel van Mander:
T' Leven van Jeronimus Bos
Cornelis van Marle:
De kozak en zijn meisje
H. Marsman:
Baai bij avond
'Paradise regained'
Salto mortale
Bloei
Einde
Gang
Heerscher
Schaduw
Verhevene
Vlam
Vrouw
Wacht


Lucretia van Merken:
Ik zing...
Marie Catherine Metz-Koning:
Volbracht
Storm op de hei
Alice Nahon:
Avondliedekens III
Aan Guido Gezelle
Najaarsvensterke
Schaduw
De kinderen van de Soetewey
P. de Neyn
Het gemak-huis, tot den drolligen lezer
Pieter Nieuwlandt:
Orion
De morgenstond
Ter gedachtnisse van mijne echtgenote
M. Nijhoff:
Awater
Het lied der dwaze bijen
Satyr en Christofoor
Liedje
Het veer
Diepenbrock
Adieu
Bij het graf van de Nederlandse onbekende soldaat gevallen in de meidagen 1940
De moeder de vrouw
De soldaat die Jezus kruisigde
De vogels
Florentijns jongensportret
Haar laatste brief
Het einde
Willem Anthonij Ockerse:
Op den dood van Leentje
Karel van den Oever:
Dinska Bronska
Margaretha van Oostenrijk:
Minnelied
J. Van Oosterwijk Bruyn
De Sterrekundige
De kamerjacht
De gewone mens en de gevoelige mens te Zandvoort
De poëet
François Pauwels
Vaderland
Andries Pels:
Harten veroveren...
E. du Perron:
De Francs-tireurs
Voor een paradijsvaarder
Gebed bij de harde dood
Het kind dat wij waren
H.K. Poot:
Akker-leven
Herdenking
Op de dood van mijn dochtertje
E.J. Potgieter:
Holland
Marten Harpensz.
Jan, Jannetje en hun jongste kind
Sebald Jean Everard Rau:
Nacht
Laurens Reael
Maeghde-klacht
Pieter Rixtel:
Het sterven valt hem swaer, die al te light hier leeft...
Albrecht Rodenbach:
Zondag
A. Roland Holst:
Wind en water wijd en zijd
De Prins Weergekeerd
Henriëtte Roland Holst:
'Ook ik ben omstreeks ât midden mijner dagen'
De zachte krachten zullen zeker winnen...
P.F. Roos
Iroë, zucht voor het vaderland
Vraage aan het genootschap de Surinaamse lettervrinden
Klinkdicht
Lierzang
Mijne vaersen-maakery

Antonis de Roovere:
Refereij van berouwe
Brooscheijdt der menschen
Sotte amoureusheit
Van der mollenfeeste
J. Schenkman
Omroeper
Melkboerin
Lukas Schermer:
Klinkdicht op Amaril
Lieuwe Schipper:
Repos-ailleurs
Vita mortalium vigilia
J. Slauerhoff:
Woningloze
Legende van de zee
De doodsstrijd van de dwaze oude, in het schrijven van verliefde
Zeekoorts
H.A. Spandaw
Blond boven bruin

J. H. Speenhoff:
Loflied op Prof. Bolland
Jan Jansz. Starter:
Of in een Dagh, in een Maend, in een Jaer
La Royale
'K heb veel nachten lang gewaeckt
Is Bommellaire soo groote geneughd
Jeughdige nimphen, die 't boerten bemind
Cupido
Michiel de Swaen:
Toemaet bij gedachten op den tijdt, gepast op het beginnende jaer no. 1
Toemaet bij gedachten op den tijdt, gepast op het beginnende jaer no. 2
H. Tollens Cz.
Voor mijn hond
Volkslied ('Wien Neêrlands bloed...')
Bij het lijkje van een kind
Maria Tesselschade Roemers Visscher:
Op het Overleyden van Mevrouw van Sulekom
Marcus van Vaenewijck
Tot den begrypers
Henric van Veldeke:
Swer mîr schaden...
Ich bin vrô, sît uns die tage
Adriaan van de Venne
Boer, en Satyr
Hugo Nestor Verriest:
Avondstilte
J. Versfelt:

Logogriephen
Pieter Vlaming:
Angeriaan...
J. Vollenhove:
Op het ongeluk der Nederduitsche taalkunde en taalverbeteringe
Jan Vos:
Grafschrift van den heer P.C. Hooft
Carel Vosmaer:
Het raapt al kogels
Jan van Walré:
Aan den opperdichter, Mr. Willem Bilderdijk
Jan Baptista Wellekens:
Ter Bruilofte van den Heere Teven Bogaert en Jonkvrou Catharina Immerseel
Jacob Westerbaen
Afscheydt aen mijn genomen by den heere van NN, met antwoord
Op de gestoole kat van Phyllis
Duysend kusjes
Daer door het frisse Morgen-rood
Troost-rym
Klinck-dicht
Vloeck tegen de vloyen te &c.
Aen een Juffrouw

Jacob Campo Weyerman:
Kristina's Vagevuurs Sprookje
Het Vaar Wel aan myn Geboorteplaats
Petrus Paulus Rubens en de leeuw op de Antwerpse kermis
Het Huuwelyk aan de blonde AMARILLIS
De zongedachten...
Klinkdicht aan mevrouw Oeveraas
Sara Maria van der Wilp:
Op het tydelyk leven
Jacob Winkler Prins:
Bergmeer
Bui
Overvloed
Plompenblad
Spiegeling
Weerspiegeling
Werking der muziek
Wolkbreuk
Carel Godfried Withuijs:
Orde en vrijheid
P.G. Witsen Geysbeek :
Aan Krook
Boekverkopers vroomheid,
Cacophonie der nieuwerwetsche spelling,
Naar myn eigen Grieksch,
Laatste pyl uit den recensiekoker,
Mathematische poëzy,
Opschrift voor eene recensiefabriek zo als zy niet behoorde te zyn
Karel van de Woestijne :
Koorts-deun
Een vrucht die valt
Het huis mijns vaders
Wat is het goed aan 't hart
De modderhaven
Voor-zang
Wijding aan mijn vader
Elizabeth Wolff:
De menuet en de dominees pruik
Aan mejuffrouw Agatha Deken
Eens hoorde ik uwen lof Van Merken!
Jakob Zeeus:
De spin
Onno Zwier van Haren:
De herschijning