Anoniem (16e eeuw?)

Van Vrouw Marie van Bourgoengien

O Felle fortuyne wat hebdy gewracht.
Wat hebt ghy nv bedruen
Aen een lansvrou van grooter macht
Te Brugghe liet si haer leuen
Cranck auontuer schent menighen man
Goods gracie wil haer bistaen nochtan
God wil haer zijn rijcke gheuen

Och edel prince Maximiliaen
Mijn man mijn edel heere
Hier moet een scheyden zijn ghedaen
Mijn herte doet mi seere
Ende mijnen natuere wort mi so cranck
O god almachtich lof ende danck
Van deser werelt ick mi nv keere

Oorlof van Ghelre neue reyn
Oorlof mijn heeren alte samen
Eylaces het moet scheyden zijn
God behoede v allen van blamen
Adieu Philips van Rauensteyn
Adieu van Beueren neue reyn
Ende Simpol hooch van namen

Oorlof mijn lieue nichte soet
Van Ghelre hertoginne
Oorlof mijn reyn Keyserlijck bloet
Dien ic so seer benminne
Tscheyden van v doet mi so wee
Ghi en siet mi leuende nemmermeer
Oorlof alle mijn ghesinne

Adieu Margrite edel bloeme reyn
Mijn liefste dochter bidt voor mi
Mijn herte in in grooten weyn
Eylaes die doot is mi so bi
Het moet doch eens ghestoruen zijn
Adieu Philips lieue sone mijn
Ick scheyde noch veel te vroech van dijn.

Adieu mijn vrienden altemale
Ghi hebt mi redelijc wel ghedient
Nv bidde ick v met corter tale
Weest doch mijn kinderkens vrient
Ende mijnen man wilt doen bistant
Ende zijt eendrachtich in v lant
Ic hope het wert v noch wel versien

Oorlof lieue man mijn heere
God verleene v paeys ende vrede.
Ick ben so moede ick en mach niet meere.
Dite doot beroert mi alle mijn lede
Adieu Brugghe schoon stede soet
God wil v nemen in zijn behoet
Daer toe elck lant ende stede.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 8 september 1996


Coster-pagina