Simon van Beaumont

Eerbaerheyt eerst voor al

Eerbaerheyt eerst voor al, daertoe volmaeckte seden,
Lieflijcke soete spraeck, beleeftheyt, end' daer by
Jonckheyt, bevallicheyt, een wesen altijt bly,
Schoonheyt soo van ghedaent, als wel ghemaeckte leden,
Al watmen wenschen mach aen yemant hier beneden
Bevindt men al in u, Princes, daer mede ghy
Treckt met een soet bedwanck onder u slaverny
Het hert van al de geen' die u maer sien gaen treden.
De Majesteyt van een, die u van naem ghelijck
En ongelijk van staet, grootmachtich in haer rijck,
Voert, groote Koningin, de scepters en de kroonen.
recht seggh' ick mijnen sin, indien aen my de keur
Yemand gaf, waer my niet soo lief, als die getreur,
So ghy mijn soete pijn met uwe gunst wilt loonen.


Bron: Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen / Victor E. van Vriesland. - Amsterdam : De Spieghel, 1940
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster