GUILELMUS BOLOGNINO (1590-1669)

OP DE WOORDEN CHRISTI, MIJ IS GHEGHEVEN ALLE MACHT IN HEMEL EN IN AERDE

UIT HET EVANGELIE VAN DEN FEEST-DACH DER H. DRYVULDICHHEYDT. MATTH.28

Mensch wilt niet lyen/
Dat heerschappen
Sal over u iet dan den Heere/
Aen u het leven
Die heeft ghegheven/
Op dat g’hem gheven sout die eer:
Die u dat oock daer boven hooch sal loonen/
Met glorie u het hooft eeuwelijck croonen.

Hy is ghecomen/
Hy heeft ghenomen
Door sijn ghenad’ in u’nen woon/
Wilt doch dan trachten
Dat hy u crachten
Alleen ghebie uyt sijnen throon/
Wilt die aen hem alleen gheheel onsluyten/
En alle schijn van ’t goedt houwen daer buyten.

Wilt uyt u keeren/
U ’t hert verheeren
Laet niet het ydel punct van eer/
Wilt niet beminnen
Met dwase sinnen
Het geldt / dat heerscht allom soo seer/
Schout neerstich alle wereltse ghenuchten/
Die naer een cort gheniet baren veel suchten.

Laet gheen van dryen
Door heerschappyen
In ’t hert daer ’thoochste goedt in woont/
Daer aen de schaeyen/
Als wel berayen/
Doet wijcken uyt u heel ghemoedt/
Op dat aldus in u den Heer der heeren
Wyt ende breet hem magh wenden en keeren.

Die met ghenaden/
Die met weldaden
U dan te seer verrijcken sal/
Sonder verdrieten
U doen ghenieten
U eeuwich goedt oock in dit dal.
Wilt hier / o mensch / dan neerstelijck op achten/
Die groote puerheydt hier salich betrachten.

Hier toe ontsteken/
Wilt u doch breken/
Op dat ghy eens becomt dat goedt.
Een kort versterven
Sal u verwerven
Een wel bereyt en puer ghemoedt.
Spaert dan geen moet om daer te geraecken/
On u in Godt den Heer vry te vermaecken.

O Heer der heeren/
Wilt ons doch leeren
Met allen herten daer naer staen/
U soo beminnen/
Met alle sinnen/
Dat w’al / dat vremt is / daer uytstaen/
Dat w’onder u ghebiedt gheheel ons houwen
Tot dat wy eewich u claer eens aenschouwen.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 01-sep-96