Een helich man was sonder waen,
Gheheeten so was hi Brandaen,
Abdt was hi ende regement
Van .iijm. moonken of daer omtrent,
25 Gheboren hute Yberne, [= ute]
Gode diendi wel gherne.
Des vant int ondersoucken
Bescreuen in houden boucken [= ouden]
Van vele teekenen ons heeren.
30 Hoert, hier moghedi leeren
Vanden goeden Gods wijse,
Hoe dat twee paradijse
Bouen der eerden waren.
Doe las hi voert te waren
35 Van vele wonders datmer in vant
Ende menich groet eylant.
Oec las de wijse heere,
Hoe dat eene weerelt weere
Hier onder deze eerde
40 [179b] Ende alst hier dach werde,
Dat daer dan nacht zye.
Hi las dat hemele waren drie;
Van visschen hi gheschreuen vant,
Hoe dat een wout ende een lant
45 Ghewassen stont vp zin zwaerde.
Dat wederseidi aerde, [= haerde]
Omdat so onghelouich was.
Oec las hi, hoe dat Judas
Gheniette Gods ontfaermichede
50 Ende hi ghenade hadde mede,
Alle sondaghes nachte.
Hi en wilde no hi en mochte
Dies emmer niet ghelouen,
Hi en saecht met zinen oghen;
55 Van toerne verberrendi den bouc
Ende gaf den scriuere eenen vlouc.
Dat becochti zint wel diere:
Daer hi stont bi den viere,
Daer die bouc in bernende lach,
60 Die jnghel Gods hem toesprac:
"O lieue vrient Brandaen,
Du heues euele mesdaen,
Dat ouermids dinen toren
Die waerheit dus es verloren.
65 Nu laettene bernen daer jnne.
Di wert noch wel jnne,
Wat waer ofte loghene es.
Di ontbiet Ihesus Kerst,
Dattu suls gaen varen
70 Vp des zeewes baren,
Al omme ende omme .ix. iaer.
Du sult bescauwen, wat es waer
Of wat loghene si mede."
Dat wart hem grote pijnlichede;
75 Dus galt hi den bouc
Ende leet omme dien vlouc
Wel meneghen groeten noot
Ende voert daert God gheboot.
DOe Brandaen, die heleghe man,
80 Also te rechte vernam,
Wat hem God selue ontboet,
[179c] Doe was sijn zorghe al te groot
Ende voer daert God gheboot.
DOe Brandaen, die heleghe man,
85 So wat hem gheuiele,
Dat hi behilde zine siele
Ende Hi hem wilde bewaren
Ende tsiere ghenaden doen varen.
[vorige][inhoud] [volgende]