Doe voeren si voert langhe stonde.
Doe quamen si zeylende an een eylant,
370 Daer sente Brandaen vant
Eene pijne wonderlike:
Sielen als in meinschen ghelike
Ghinghen ende liepen daer vp die zee.
Hem was leyder arde wee [= harde]
375 Van couden ende van groter hitte.
[181b] "O wy, wat mach wesen ditte,"
Sprac die goede sente Brandaen,
"Dat dus vp die zee can gaen?"
Si spraken: "wij zijn aerme zielen,
380 Dus moeten wij hier gaen ende zwielen
Ende aldus eewelike leuen.
Hadden wi om Gode ghegheuen
Den aermen drincken water scone,
So waren wi van betren lone.
385 Wij waren drossaten ende scijncten; [= scincken]
Om dat wij dat heten ende drincken, [= eten]
Dat ons onse heeren hieten gheuen
Den aermen, doe wi hadden ons leuen,
Ende dat wi dat onthilden den aermen,
390 So en wil God onser niet ontfaermen.
Van couden zijn wi in groeter noot
Ende van hitten in pijnen groot;
Van dorste lijden wi bitter wee
Al es ons so na die zee.
395 Wij segghen hu te waren, [= u]
Wij en moghen in .c. jaren
Een dropel niet ghewinnen.
Helpt ons bi dijnre minnen,
Brandaen, wel lieue heere,
400 Bidt Gode voer ons zeere."
Sente Brandaen alleene
Bat Gode met herten reene,
Dat Hi hem lauenesse wilde senden.
Doe wart dien zielen in haerre allenden
405 Van Gode een drincken gheorlooft,
Ende datsi metten watre haer hooft
Netten mochten metter hant.
Doe neghen si alle den zant,
Den heleghen sente Brandane,
410 Die doe keerde van dane
Met weendenden hoghen [= oghen]
Ende screef dat Gods vertoghen.
DOe hiet sente Brandaen
Sinen kiele wel ghedaen
415 Van dier steden wenden.
Die aerme zielen in hare allenden,
[181c] Die daer liepen vp die zee,
Riepen wach ende wee,
Doe de kiel danen vloot,
420 Want si bleuen in groter noot.
[vorige][inhoud] [volgende]