Doe begonstese een wint driuen
Van daer int oest hende [= ende]
Ieghen eene steenwende.
Doe sach sente Brandaen
450 Eenen sconen monster staen.
Dae woenden moonken inne,
Die Gode dienden met zinne,
Ende hadden ghedaen menich iaer.
Snachts so bleef sijn kiel daer
455 Onder dien hoghen steene.
Sente Brandaen alleene
Ghinc bouen vp die hoghen berch.
Daer vant hi een eerlic werc
Van dien Gods kinden.
460 [181d] Niet en conste hi ondervinden,
Watse daer hadde bracht,
Sonder alleene die Gods cracht.
Haer leuen was claer ende reene;
Sulke moonken hebben wi gheene.
465 Sie riepen alle saen:
"Sijt willecome, heere Brandaen."
Deser rijcker Gods deghene,
Diere en was maer zeuene;
Hem quam daghelike hare spijse
470 Van den eerdschen paradijse.
Te middaghe brocht hem ghedraghen
Een duue ende een rauen
Vpder goeder lieder disch.
. . . . . . . . . . .
475 Die visch quam al ghebraden.
Wel zeere si doe baden
Den heleghen Brandane,
Den Gods onderdane,
Dat hi met hem wilden heten gaen. [= eten]
480 Doe sprac sente Brandaen
Harde wijselike:
"Mijn heere God es so rijke,
God van den paradijse,
Hi hadde mi mine spijse
485 Harde wel ghesent hare,
Wiste Hi dat ics werdich ware.
Hoe gherne ic sine ghenaden doghe.
Ende dat es mine gheloue:
Hine wildes niet zenden
490 Mi, aermen ende allenden,
Die hu bi ziere ghenaden versach [= u]
Ende tfierde broet ontwee brac,
Dat hu sijn bode heuet bracht. [= u]
Doe haddi mijns wel ghedacht [= niet]
495 Met zijnre lijfneere, God de vader.
Nu suldi alle gader
In sinen name heten [= eten]
Ende sult oec alle weten,
Dat ict late sonder nijt.
500 God voedt hu talre tijt [= u]
Vp desen dorren steene.
Jc hebbe van Gode te leene
Van visschen, vruchten ende brode.
Alles, dies ic bem van noode,
505 Ouer mine aerme ziele
Bidt Gode van hemelrike,
Dat Hi haer gheue sijn rike."
Dus so bat hi Gode.
510 Doe quam die hemelsche bode
Ende brochte hem sine spijse
Vanden Gods paradijse.
Doe de heeren hadden gheten,
So laet ons die bouc weten
515 Dat Brandaen, die heleghe man,
An die heeren orlof nam;
Entie heleghe Brandaen
Ghinc weder te scepe saen.
[vorige][inhoud] [volgende]