625 SEnte Brandaen voer van dannen
Met sinen Gods mannen
Vp des zeewes vloede.
[182d] Daer worden si arde moede [= harde]
Vanden winde metten baren,
630 Daer si in moesten varen.
Daer dreuen si metten winde
Weder int allinde
An eene vreeslike stat.
Die bouc die seit ons dat,
635 Dat hi eere hellen pit verzach,
Daermen in riep o wy o wach,
An eenen donckeren berghe.
Daer waren in zwaren erghe
Arde vele aermer zielen, [= Harde]
640 Die daer branden ende wielen.
Dien berch bernet emmermeere;
Daer es meneghe ziele in zeere.
Daer en hordi anders niet mee
Dan o wy ende wach ende wee.
645 Daer hoerdi crijsel tanden;
Daer sach hi vlieghen die branden
Jn die wolken hoeghe vp waert.
Sente Brandaen sprac ter vaert
Ten proofst die der hellen plach:
650 "Segghe mi oft wesen mach,
Wat es die grote omminne,
Die ic nu daer hore jnne?"
Doe seide een der pijn heeren:
"Hier zijn vooghde ende onrechte heeren,
655 Dat moochdi ghetrauwen,
Ende oec ongherechte vrauwen,
Loese meyeren ende loese schepenen,
Die moetent nu hier berekenen,
Jc sechdi noch meerre wonder:
660 Die wroughers sijn hier onder
Ende alle die verraderen,
Die moeten wi hier vergaderen
Jn dit diepe afgronde,
Die alle met haren monde
665 Dat alle weghe ontfaen,
Dat van hem quam ghegaen
Van alre bozer dinghe.
Dits haer loen in waerliker dinghe,
Om datsi dies ghedochten,
670 [183a] Datsi hare heeren brochten,
Datsi om cleene mieden
Mesvoerden die aerme lieden.
Daer omme so moeten si hier
Bernen in dit heete vier.
675 Oec zijn hier ander zielen,
Die in sonden vielen:
In ouerden, in giericheit, [= houerden]
In alrande boesheit;
Entie met boeser scalchede
680 Haren euenkerstin mede
Dicken hebben verordeelt.
Dies werden zi eewelic hier verzeelt,
Om datsi niet wilden afstaen
No rechte boete ontfaen."
685 Doe riepen die aerme zielen:
"Brandaen, heere, wi zwielen
In wel bittre carijne
In dese groete pijne.
Brandaen, wel lieue heere,
690 Bidt Gode voer ons zeere."
Die duuel hieten wech varen:
"Ic segghe hu," sprac hi te waren, [= u]
"Ghi en wert niet zijnre hulpen vro;
Hi en mach hu helpen niet een stro. [= u]
695 Ghi roupt al ieghen spoet.
Ghi en hadt nye wille no moet
Om Gods wille te doene:
Dus en hebdi nemmermeer zoene."
[vorige][inhoud] [volgende]