Si voeren voert een lettel bat.
Doe quamen si teenre stat
Daer twater was so dinne,
Datsi onder hoerden daer jnne
2165 Clocken luden ende clinghen
Ende oec papen zinghen;
Sie hoerden paerden neyen
Ende oec voghelen screyen;
Sie hoerden die honde bijlen
2170 Ende met hoernen ghijlen
Ende vroylike zinghen
Ende dansen ende springhen
Van mannen ende van wiuen.
So horden si onlede driuen.
2175 Doe si dit hoerden daer onder,
So hadden zijs groet wonder,
Dat hem so bi was
Ende si niet en saghen das.
Die heeren bi rade ghemeene
2180 Worpen hute zinckel steene, [= ute]
Hoe diepe dat twater ware,
[192a] Die steene waren zware.
In wel corter stonde
So waren si te gronde.
2185 Den ancker worpen si hute daer naer; [= ute]
Dies wart hem te moede zwaer:
In den eersten valle
Die ancker wart met allen
Onder gheuaen ende ghebonden.
2190 Daer hilden si langhe stonden
Ende hadden wel groet wonder,
Wiene hilde daer onder.
Die meester stierman seide doe:
"Ic en weet wat ic best doe;
2195 Snijdic den ancker reep ontwee,
So en moghen wi nemmee
Den gront der zee ghewinnen sciere.
Helpt ons, drochtijn, van hiere,
Dore dijnre moeder eere.
2200 Nu en moghen wi nemmermeere
Onser vaert ghenieten."
Dat zeil si neder lieten.
[vorige][inhoud] [volgende]