Nu biddic elken ende rade,    
Dat niemen en versmade
2265 Brandaens auoutuere,
[192c] Die hem dicke wart te zuere;
No en segghe, no daer ouer houde,
Dat loghene wesen soude,
Want het leecht bescreuen in lattijne
2270 In meneghen cloester fine
Ende in menegher goeder stede,
Daer ment hout in werdicheden.
Want God toechde hem besondere
Van sinen heymeliken wondre.
2275 Die Spieghele houdes oec orconden.
Elc claghe sine zonden
Den goeden sente Brandane,
Den Gods onderdane,
Dat hi altoes ende heden
2280 Voer ons allen moete beden.
Dies en moet hi niet vergheten,
Want hi tparadijs heeft bezeten;
Dies moeten hoeren Xps, onse heere,
Dor siere lieuer moeder eere.
 
Amen, amen.
[vorige][inhoud]