Graf-Schrift,
D. Hermanni Favkeel.

In 't Pausdoms dicke nacht ben ick te Brugg' geboren,
En daer in twintigh Iaer, zorgvuldigh opgebrocht.
Waer naer ick d'hooghe School' van Leyden hebb' ghekoren:
En naer het vijfde Iaer my Keulen heeft verzocht.
Maer Middelburgh bewust van d'ongeloofde gaven,
Daer mede d'hemels gunst mijn ziel hadd' opgevolt,
Heeft willen haren dorst met mijne stroomen laven,
Die Iaren vijfmael vijf daer hebben steeds gherolt.
Hier hebb'ick doen verstaen, wat Godt al can uytwercken,
Wanneer hy heyligheyd trout met wel-sprekentheyd,
Hier light mijn lijf te pand, maer, in des hemels percken,
Daer ist dat nu mijn ziel by 't Lam des Heeren weyt.

J. de Bruyne.


1628 J. de Bruyne. Graf Schrift, D. Hermanni Favkeel.
Nummering in P.J. Verkruijsse, W.A. Hendriks en J. Mateboer. Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie. Amsterdam 1988: 1012, ex. 3: fol. M[mm]1v

Ingezonden door Piet Verkruijsse
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster