Dirk Rafaelsz. Camphuyzen (1586-1627)

'S WERELDS YDELHEYDT


Werelt / met uw schijn
En vemomde dingen
Ach! hoe zeker zijn
Uw veranderingen!
Waer windt men in dy yet
Dat lang kan duren?
Op vreuchdt / volght steedts verdriet;
Na lachen / truren:
De hoop heeft staegh haer vreezen;
t Genieten / zijn benaut verlangen:
Al wat in u magh wezen /
Is het met zijn Ydelheydt omvangen.

t Bloempjen / dat nu staet
Tot vermaeck van elcken /
Eer een uer om-gaet
Zal t mischien verwelcken:
t Gediert dat door vermaeckt
En zingt in blijheydt /
Weet niet hoe haest hem naeckt
Verlies van vrijheydt:
Niets / dat een vaste uer heeft.
Licht meynt de mensch / door voorspoed droncken /
Dat hy t geluck in huer heeft:
Maar t dooft snel uyt / dat snel kan voncken.

Laes! wat snelder keer
Nemen Aerdtsche staten!
Hoe vlack zijnze neer
Die noch korts hoogh zaten!
Die / eertijds in gebiedt
Van Steed en Landen /
Nu zijn gedaelt tot Niet /
Met smaet en schanden;
Die / (som) voor trouwe gangen
In haren last en moeylijck slaven /
Nu moeten wet ontfangen
Van die zy zelfs eerst wetten gaven.

Ach! hoet doolt het hert
Dat zich hier laet binden /
En in enckel smert
Vaste vreuchdt wil vinden:
Dat rust in onrust raept;
En wil door droomen /
Waer aen het zich vergaept /
Tot ziel-heyl komen.
Maer / (och) wie kan bezinnen
Hoe dwaes die mensch zy van gedachten
Die / om een Niet te winnen /
t Een dattet Al is / niet wil achten?

Off ick schoon nu zwerff /
Eenzaem en verlaten /
Zonder landt of erff /
Steedts op vreemde straten:
Al wat vergaet en vliedt
Is niet van t Mijne.
Hy mist ter werelt niet
Die blijft by t Zijne.
O! die in t endt kan raken
In t eeuwigh vreuchden-huys zijns Heeren /
Als s Werelts waen-vermaken
Wil zulcken dienaer gaern ontbeeren.

Godt / die mijn gezicht
Door de heldre stralen
Van uw Hemelsch licht
Hebt gevrijdt van dwalen /
En s Werelts valsch bedroch
Klaer doen aenschoouwen:
Laet my die ooghen doch
Altijdt behouwen:
Op dat / als ick dit leven
Onzondigh leeff in al mijn handel /
Het landt my werdt gegeven
Daer ick nu met mijn geest vast wandel.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 8 september 1996


Coster-pagina