Samuel Coster

SAMUEL COSTERS (1579-1665)

BOERE-KLVCHT

Van Teeuwis de Boer, en men

Juffer van Grevelinckhuysen:

Op het Woordt,

't Krom hout brandt soo veel alst recht, alst bij de vyer kan komen.

* *
*
O.ver.al Thvys.
* *
*

t'AMSTELREDAM.

Voor Cornelis Lodowijcksz. van der Plasse, Boeckvercooper

op de hoeck van de Beurs, inden Italiaenschen Bybel 1627

TOT DEN LESER

Goed gunstighe Leser, alsoo mijn ter handt ghecomen is (door veel moeytens) het boertigh en vermackelijck Spel van den Geleerden Poeet en Doctor, Samuel Koster, op het woort, 't Krom hout brandt soo wel alst recht, alst by de vier ken comen: hetwelck voor desen, int jaere 1612 ghespeelt is, op de Ouwe Camer, In Liefd' bloeyende; ende nu herspeelt op de Brabantsche Camer, Uyt levender Ionst: soo heeft mijn goedt ghedocht, het selfde u metten druck ghemeen te maecken. Ende alsoo ick u voor desen noch verscheyden Speelen vanden selfde Poeet, S. Coster, hebbe mede ghedeelt, ende noch drie of vier Geschreven Copyen by mij zijn, sal die oock metten eersten in druck laten volghen, die soo wel stichtelijck, als vermaeckelijck zijn: wilt desen vermaeckelijcken Klucht, u lieden behandigt, ten besten nemen, alsoo onsen arbeydtdaer toe meest streckt, om u yets vermaeckelicks mede te deelen, van V.L. Dienaer,

C.L. vander Plasse

REGHEL

Het Krom hout brant soo wel alst recht

Alst by de Vyer ken komen.

&

PERSONAGIEN

Teeuwis de Boer

Ioncker Barent van Grevelinckhuysen

Iuffrou Meyken van Grevelinckhuysen

Anne Kome Wouters Boerin

Meester Bartelt een Advocaet

Ian Soetelaer, een Stalmeester

Krijn de Ioncers Knecht

Bely Iuffrous Meyt

Keesjen het Boeren Soontjen

Twee Bedelaers

D'Een & D'Ander - Twee Sanghers

Rederijcker

Twee Getuygen, Stom

&


INHOUDSOPGAVE

Eerste deel

Tvveede deel

Derde deel

Vierde deel

Vijfde deel


E-Mail: rudolpho@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 16 februari 1997

Coster-pagina