ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

AAN DEN HEER BOWRING

TE LONDEN.

Laat andren zee en land doorkruisen en doorzoeken,
om de inborst van den mensch in d’ omgang door te zien!
Laat andren wetenschap vergaadren uit de boeken,
die vaak zoo luttel vrucht voor noesten arbeid biên!
Gy, Bowring! ondervraag het spraakgebruik der volken!
Dit zij u ’t zekerst blijk van heel den menschdoms aart!
De talen feilen niet; zy zijn de ware tolken
van alle kennis, die ons de Almacht openbaart.

1825.

E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 15 juni 1997.