ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

AAN MIJNE GELIEFDE GADE,

BY DE OVERGAVE VAN

HET LAATSTE DEEL DER KOMPLEETE

DICHTWERKEN VAN BILDERDIJK.

Der dierbre Vrouw,
wier liefde en trouw
sints drie maal dertien jaren,
in elken strijd,
ten allen tijd,
in zielsbezwaren en gevaren,
my stond ter zij;
en nu met my
by d'aanblik weêr van deze bladen
geeft lof en eer
aan haren Heer,
van al Zijn wegen en Zijn daden.

1859.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden op: 1 juni 1997.